Програма розвитку рибного господарства Хмельницької області на 2018-2022 роки


Законодавчі акти, відповідно до яких розроблено Програму

 Програму розвитку рибного господарства Хмельницької області на 2018-2022 роки (далі - Програма) розроблено з урахуванням:

Закон України від 08.07.2011року №3677-VІ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

Закон України від 25.06.1991 року №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища;

Закон України від 31.12.2001 року №2894 - ІІІ «Про тваринний світ»;

постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1245 ,,Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 – 2016 роки”.

Яка мета реалізації Програми?

 Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо  регулювання розвитку рибного господарства в області, зміцнення його виробничого і науково-технічного потенціалу, координацію діяльності місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою розв'язання проблем і створення належних умов функціонування рибогосподарського комплексу області, стабілізації та нарощування виробництва рибної продукції, в тому числі підвищення ефективності використання рибних запасів, їх відтворення та охорони.

На розв’язання яких проблем спрямована Програма?

 Невирішеними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма розвитку рибного господарства Хмельницької області на  2018 - 2022 роки (далі – Програма) є: низькі показники відтворення аборигенних видів риб та виробництва рибної продукції, низький освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів, що займаються рибництвом, браконьєрство на водоймах області.

У більшості випадків неефективно використовуються як природні, так і штучні водойми та ставки. У сільських населених пунктах, райцентрах не працюють магазини з продажу живої риби. Уся торгівля рибою відбувається на ринках, а це, в свою чергу, не сприяє надходженню коштів до відповідних бюджетів, тому є потреба створити в області виробничо-торговельні комплекси, які б займалися вирощуванням та реалізацією риби самостійно, без посередників.

Яке спрямування завдань та заходів Програми?

 Завдання і заходи виконання Програми спрямовані на забезпечення вирощування товарної рибної продукції, рибопосадкового матеріалу, раціонального використання водних біоресурсів, ведення рибництва на засадах технологічних процесів з урахуванням природних та екологічних умов для досягнення оптимальних показників зариблення, вирощування та вилову рибної продукції по Хмельницькій області.

Яка основна мета Програми та шляхи її вирішення?

 Основною метою Програми є забезпечення потреби населення широким асортиментом рибної продукції власного виробництва відповідно до фізіологічно обґрунтованих норм, збереження та збільшення рибних ресурсів, шляхом вирішення таких завдань:

1)створення сприятливих умов для розвитку рибного господарства;

2)збільшення виробництва рибної продукції в області;

3)надійне забезпечення населення широким асортиментом рибної продукції власного виробництва за цінами доступними для населення з різним рівнем доходів;

4)ефективне використання природних кормових ресурсів водосховищ за рахунок вселення і культивування високопродуктивних видів гідробіонтів, в тому числі на основі полікультури;

5)зменшення витрат на виробництво рибної продукції за рахунок застосування ресурсозберігаючих технологій і обладнання, скорочення витрат при вилові, транспортуванні, переробці і реалізації продукції;

6)покращення менеджменту виробництва рибної продукції шляхом удосконалення структури виробництва, застосування сучасного маркетингу і підвищення кваліфікаційного рівня виробничого потенціалу;

7)проведення наукових досліджень на водних об’єктах області, з метою визначення видового, вікового складу іхтіофауни, рибопродуктивності, попередження та профілактика спалахів хвороб риби, екологічної ситуації;

8)якнайширше залучення ставкового фонду за межами населених пунктів для товарного вирощування риби, передача в оренду ставків на конкурсній основі, здійснення вирощування риби згідно з розробленими науковими обґрунтуваннями та режимами рибогосподарської експлуатації водойм;

9)розвиток у межах населених пунктів культурних рибних господарств для задоволення потреб рибалок-любителів;

10)вжиття заходів для збереження та збільшення рибних запасів шляхом зариблення річок  Південний Буг, Горинь, Смотрич, Збруч, Жванчик, водосховищ та інших водних об’єктів цінними видами риб. Впорядкування місць для відпочинку громадян та риболовлі на берегах водойм;

11)здійснення контролю щодо зариблення водойм на території області;

12)удосконалення нормативно-правової бази щодо ведення рибного господарства;

13)охорона рибних та інших водних живих ресурсів. Покращення матеріально-технічного забезпечення державного органу рибоохорони для здійснення оперативних рибоохоронних рейдів з метою боротьби з браконьєрством.

Які основні заходи Програми?

Основними заходами Програми є:

-                      визначення можливостей і напрямків рибогосподарського освоєння та підвищення продуктивності водойм;

-                      розроблення науково-біологічних обґрунтувань та режимів рибогосподарської експлуатації водойм;

-                      проведення робіт з відновлення природних нерестовищ, шляхів міграцій та місць зимівлі водних біоресурсів;

-                      розроблення науково-біологічних обґрунтувань по обсягам вселення водних біоресурсів;

-                      закупівля та вселення молоді рослиноїдних та аборигенних  видів риб у водойми області;

-                      облаштування спеціалізованих оптових ринків для реалізації живої риби та рибної продукції, виготовленої регіональними товаровиробниками.

За рахунок яких коштів здійснюється ресурсне забезпечення виконання Програми?

Ресурсне забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок фінансування місцевого бюджету та коштів суб’єктів рибогосподарської діяльності (Таблиця 1).

                                                                                                     Таблиця 1 Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів,

 які пропонується залучити на виконання Програми

2018                           (тис. грн)

2019                    (тис. грн)

2020 (тис.грн)

2021              (тис. грн)

2022                  (тис. грн)

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

 

Обсяги ресурсів, усього, у тому числі:

4166,24

4796,34

4996,39

4798,54

5056,04

23813,55

 

Державний бюджет

-

-

-

-


-

 

Місцевий

бюджет

90,00

441,25

441,25

0,00

0,00

972,50

 

Кошти інших джерел

4076,24

4355,09

4555,14

4798,54

5056,04

22841,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва суб’єкта господарювання

Назва водного об’єкта який планують зариблювати

Заплановані витрати на відтворення (зариблення) водних біоресурсів  2018-2022 роки

Вього у грн.

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

1

ВП „Хмельницька АЕС”

Водойма- охолоджувач Хмельницької АЕС

3718000,00

3996850,00

4196900,00

4440300,00

4697800,00

21049850,00

 

2

ТзОВ „Тихий Дніпро"

Щедрівске водосховище

240000,00

240000,00

240000,00

240000,00

240000,00

1200000,00

 

 

Новоконстянтинівське водосховище

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

300000,00

 

3

ТОВ " Енергоперспектива"

 р.Горинь

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

50000,00

 

 

р. Смотрич

 

 

р. Жванчик

 

5

П.П. "Маяк"

р. Збруч

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

50000,00

 

р. Жванчик

 

6

ТОВ "САТАНІВ ГІДРО"

р. Збруч

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

5000,00

 

7

ПП ВТК „ Дельфін”

р. Горинь

37240,00

37240,00

37240,00

37240,00

37240,00

186200,00

 

8

Хмельницьеа міська рада

р. Південний Буг

90,00

441,25

441,25

0,00

0,00

972500,00

 

Всього:

4270740,00

4549590,00

4749640,00

4993040,00

5250540,00

23813550,00


Виділення коштів на відтворення (зариблення) водних біоресурсів  2018-2022 роки

Які очікувані результати виконання Програми?

 У результаті виконання Програми очікується:

створення сприятливих умов для нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції з прісноводної риби та інших водних біоресурсів з метою гарантування продовольчої безпеки області та задоволення потреб населення у рибній продукції;

досягнення у 2022 році обсягів вилову водних біоресурсів на рівні 1200  тонн;

створення додаткових робочих місць, зростання зайнятості та підвищення життєвого рівня населення;

зниження собівартості продукції з риби та інших водних біоресурсів регіонального виробництва з метою забезпечення більш доступної її реалізації широким верствам населення;

створення сприятливого інвестиційного та конкурентного середовища для виробників продукції з риби та інших  водних  біоресурсів;

підвищення середнього  рівня  споживання продукції з прісноводної риби на душу населення не менше 5 кілограмів на рік;

доведення мінімальної рибопродуктивності орендованих штучних водних об’єктів не менше 200 кг/га.

збільшення кількості оперативних рейдів органами рибоохорони з 600 за рік до 1000 в 2018 році та до 2500 на протязі 2019-2022 років;

         збільшення площі, охопленої оперативними рибоохоронними рейдами органів  рибоохорони  за  рахунок створення  мобільних  груп, з  1,4 тис. га  до

2 тис. га у 2018 році, та до 2,6 тис. га на протязі  2019-2022 років;

- надання послуг з масового відпочинку людей, створення пляжних зон.

Управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області

Адреса: 29000, м.Хмельницький, вул..Кам’янецька, 257/1, 2 поверх.

тел.:+38 (0382)79-20-88 , тел/факс:+38 (0382)79-20-77

E-mail: khm.rp@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t